Algemene voorwaarden

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website Schoolweigering.nl van RENN4, hierna aangeduid als de Website, is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent dat een volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Copyright

RENN4’s website en alle content die via deze website ter beschikking wordt gesteld, is uniek eigendom van RENN4. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, inbegrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan RENN4. Zonder voorafgaande expliciete toestemming van RENN4 mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Ook mag de inhoud niet worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Doel

Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan RENN4 niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

RENN4 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van RENN4. RENN4 bezit alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder inbegrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RENN4 mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Koppeling naar websites van derden

RENN4 draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker van de Website. RENN4 aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid hieromtrent.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RENN4 is het niet toegestaan om een hyperlink naar de Website te maken. Ook framing is niet toegestaan.

Privacy van de gebruiker

Alle informatie en gegevens die door de gebruiker of bezoeker van de Website aan RENN4 worden verstrekt, zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door RENN4 aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, Nederland.

Gegevensbescherming – cookies

RENN4 kan op haar websites gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Alle informatie die op deze wijze wordt verzameld is anoniem en verschaft informatie over het bezoek van de websites van RENN4. RENN4 zal deze informatie dan ook enkel gebruiken om de websites te verbeteren en verder aan te passen aan de wensen van de bezoekers. In sommige gevallen worden cookies ingezet om u te helpen de gewenste informatie sneller en makkelijker te vinden, bijvoorbeeld als u ervoor kiest de ‘Remember Me’ optie te gebruiken. Als u geen cookies van onze Website wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig instellen in uw browseropties. RENN4 zal cookies niet gebruiken om informatie van uw computer te halen die niet met de cookies is meegezonden.

Wijzigingen van deze voorwaarden

RENN4 behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van kracht zijn, direct na het plaatsen ervan op de Website.